Njeno veličanstvo – Roze kula

Njeno veličanstvo – Roze kula

Roze kula je često viđen simbol Montesori metode. Sastoji se od 10 kocaka napravljenih od masivnog drveta, iste boje, oblika i teksture. Razlikuju se samo po veličini. Dužina stranica kocki, od najmanje do najveće, kreće se od 1 cm do 10 cm. Ovaj materijal nije u potpunosti osmislila Marija Montesori, već se 40 godina pre primene u radu „Dečije kuće“, koristio kao kognitivni test. Roze boju je odabrala zaključivši nakon opservacije da decu od više ponuđenih boja najviše privlači baš ta.

Montesori praktičari savetuju blaže nijanse roze boje jer jak kolorit detetu može skrenuti pažnju sa materijala na boju. (Intenzivna roze boja kule na fotografijama je rezultat fotošopa za potrebe što boljeg kontrasta na slikama.)

roze kula

Neposredni cilj:

 • Obrazovanje čula vida
 • Vizuelno i mišićno stvaranje pojmova veliko – malo

Posredni cilj:

 • Razvoj motorike i usavršavanje pokreta ruke, koordinacije oko – ruka, stvaranje strukture reda, indirektna priprema za matematiku i pisanje

Uzrast:

 •  Od 2 i po do 5 godina

Prikaz osnovne vežbe

Uvodni deo – priprema materijala

Radno mesto za prezentaciju je tepih. Graditi kulu na stolu nije opravdano zbog bezbednosnih razloga. Kula je na stolu viša u odnosu na dete, može se srušiti, oštetiti boju i povrediti ga.

Na početku svake vežbe odrasla osoba traži saglasnost od deteta da rade zajedno.

(*Dalje u tekstu termin koji koristim, vaspitač, sveobuhvatno se odnosi na sve odrasle osobe koje prezentuju vežbu, bilo da su roditelji ili vaspitačice; podržavam rodno zasnovane profesije, tj.citiram „ ako mogu biti spremačica mogu biti i advokatica“)

“Danas ću ti pokazati nešto novo. Da li bi mi pomogao/pomogla da prenesem ove roze kocke na tepih?”

Dete je dobilo jasnu informaciju da mu treba tepih, donosi tepih i postavlja ga. Vaspitač i dete donose naizmenično materijal, jednu po jednu kocku. Dok to radi, detetu se pruža mogućnost da nosi najmanju i najveću kocku kako bi osetilo razliku. (Vrlo je moguće da ćete na različitim internet prezentacijama i seminarima pronaći odstupanja u nošenju kocke. U ovom priručniku prikazan je način nošenja kocke po kome se šake nalaze u položaju kao kad se ređa kula.)

Nošenje kocke i obuhvat sa obe ruke.

Spuštanje kocke na tepih.

Prvi, uvodni deo vežbe, završen je slikom „razbacanih“ kocki po tepihu. Vaspitač pokazuje prazno mesto na polici ili postolju kako bi ukazao gde će se vratiti materijal kad se završi vežba.

Centralni deo – rad sa materijalom

1. Vaspitač sedi sa dominatne strane deteta. Obema rukama uzima jednu veliku kocku upoređuje je s dve manje.

2. Položenom šakom na manjoj kocki, vaspitač ukazuje na razlike u veličini i bira sledeću. Uvek napravi pauzu kako bi osmotrio ostale i izabrao adekvatnu kocku. Tokom te pauze dete će videti da je izbor nameran i na koji način još može da organizuje čulno iskustvo.

3. Vaspitač manju kocku stavlja na veću kako bi zidao kulu. Veće kocke obuhvata obema rukama iako može samo jednom. Dečije ruke su male pa vaspitač treba da koristiti pokrete vodeći računa o mogućnostima deteta.

4. Vaspitač roze kulu slaže kocku po kocku pazeći na razlike u veličini. Poslednje 3 ili 4 kocke koje ređa, obuhvata sa tri prsta (pincentni hvat). Dete dobija još jedno iskustvo za obradu informacija o veličini.

“Za nešto što je veliko potrebne su mi dve ruke.
Za nešto što je malo mogu koristiti i jednu ruku:”

Beleška. Pre nego što prezentuje bilo koji materijal deci, neophodno je da vaspitač mnogo vežba i sam radi s materijalom. Pokreti mu moraju biti jasni, precizni i bez greške. Ukoliko ima nepotrebne pokrete, na primer, iz nekoliko pokušaja namešta kocku po sredini, dete može da pomisli kako su ti pokreti sastavni deo lekcije i da ih ponavlja.

Nakon postavljanja najmanje kocke na vrh kule, vaspitač postavlja obe ruke na strane najveće kocke. Polako ih pomera ka gore, kao da miluje kulu. Ruke postepeno približava vrhu i kada pređe preko poslednje kocke, spaja ih. Dva su razloga za ovakvu završnicu. Prvo, dete „mišićno“ dobija ideju kako kula postepeno postaje uža i ima svoj vrhunac. Drugo, ovakvu završnicu dete može da koristi kao kontrolu greške.

Završni deo – pospremanje materijala

Nakon završene prezentacije roze kula se rastavlja, kocku po kocku. Dete može da ponovi vežbu ili da sa vaspitačem vrati materijal na mesto. Tada je završen prikaz osnovne vežbe.

Beleška. Svi mi koji radimo sa Montesori materijalom znamo kako se krajevi i ivice brzo oštete, a boja oguli. Još jedan razlog zašto deci pokazujemo da pažljivo koriste kocke i da ne ruše kulu (na prvom mestu zbog bezbednosti) jeste ozbiljno oštećenje materijala.

Manipulacija i ponavljanje

Pošto je pokazao osnovnu vežbu i postavio dete u aktivan odnos s materijalom, vaspitač se povlači. Pravi belešku i posmatra. Najverovatnije će dete grešiti u početku, dok ne usavrši sposobnost prosuđivanja veličine. Ukoliko proceni da je potrebno, vaspitač će dati još jednu lekciju kako bi pomogao detetu da bolje rukuje materijalom.

Ponavljanje vežbe je pokazatelj da je vaspitač uspeo da spoji unutrašnju potrebu deteta s odgovarajućim materijalom iz okruženja, neophodnim za razvoj. Pokazatelj je i da je okolina dobro pripremljena. Motivacija za ponavljanjem leži u različitim tačkama interesa.

Za roze kulu često je posebna tačka interesa postavljanje poslednje kocke na vrh, tj. njeno centriranje. U tom trenutku usredsređenost zrači sa dečijih lica, bez obzira na to iz kog su dela sveta ili iz kog vremena… Slika govori više od reči. Pogledajte tu usredsređenost!

Izvor: Pinterest

Izvor: Villa di Maria Montessori school

Posebne tačke interesa mogu biti još:

 • Rastavljanje kule kocku po kocku;
 • Nošenje kocki sa tepiha ili na tepih;
 • Osećaj promene težine tokom prenošenja kocki;
 • Postavljanje najmanje kocke kao kontrolne na stepeničasti prelaz;
 • Prelaženje dlanovima preko izgrađene kule;
 • Trka prstića niz kulu i uz kulu.

Kontrola greške:

 • taktilna kod osnovne vežbe, izvodi se ovlaš dlanovima odozgo prema gore;
 • kod varijacija je prst ili najmanja kocka od 1cm koja popunjava preostali slobodan prostor (vidi sliku Varijacija dole);
 • vizuelna je ako se gleda odozgo, iz ptičje perspective; može se ustanoviti greška ukoliko se odstupi od zadatog reda.

Napomena. Ukoliko ovu vežbu izvodite s detetom sa razvojnim smetnjama, ponudite svaku drugu kocku, tj. gradite kulu od pet kocki. Svejedno je kojih pet birate, da li 1-3-5-7-9 ili 2-4-6-8-10. Veća razlika u sukcesiji kocke detetu sa razvojnim smetnjama povećava šansu da uspe. Kad je u pitanju dete u kolicima, ili dete sa težim motoričkim smetnjama, ponudite mu da radi za stolom gradeći položenu kulu.

Varijacije

Pravilo za varijacije

Kocke uvek vraćamo u početni, osnovni niz.
Varijacije se rade kada dete dobro ovlada materijalom i osnovnom vežbom.

Dve glavne varijacije roze kule su vertikalna i horizontalna. Često su prikazane kao osnovne vežbe II I III.

Osnovna vežba I

roze kula

Osnovna vežba II

Vertikalna varijacija

Kontrola greške

Horizontalna varijacija ili položene roze kocke, osnova je za lekcije rečima. Kocke obeležene brojevima na slici važni su za matematičke varijacije i lekcije rečima. Brojeve ne imenujemo deci i ne korigujemo ih ako krenu položeno slaganje od manje ka većoj kocki.

Osnovna vežba III

Slede predlozi varijacija. Za neke od njih možete odštampati, plastificirati i koristiti kontrolne kartice iz priloga priručnika, kao i pojedinačne kartice za svaku kocku.

Slika preuzeta sa interneta www.pinayhomeschooler.com

Zmija

Zmaj

Cik-cak

Talasi

Puž

Matematičke varijacije

Lekcija rečima

Nakon što je dete dovoljno dugo radilo sa materijalom, dobro ga je upoznalo i uvežbalo pokrete, sledi lekcija rečima u tri koraka.

Prvi korak: „Ovo je…” – vaspitač imenuje, dete ponavlja. Tako povezuje činjenicu ili koncept sa predmetom.

Drugi korak: „Pokaži mi…“ – vaspitač traži od deteta da prepozna taj deo materijala dajući mu niz naloga: „gde je, pomeri, donesi, odnesi, sakrij“, itd. Drugi korak je najduži, daje konkretno iskustvo i zadovoljava dečiju potrebu za kretanjem.

Treći korak: „Šta je ovo? Kakvo je ovo?“ – dete imenuje. Ukoliko imenuje odgovarajući deo materijala ili kvalitet ispravno, to znači da se u njegovom mozgu nalazi ideja o tom pojmu. Od ovog trenutka  počinje učenje i uspostavlja se odnos između predmeta i imena.

U radu sa  roze kule dete uči sledeće pojmove:

 • Razlika: veliko  – malo
 • Komparacija: veliko, veće, najveće; malo, manje, najmanje
 • Ekstremi: ovo je najveća – ovo je najmanja
 • Relacija ili odnos unutar niza: veće – manje

Svaki od navedenih pojmova dete uči lekcijom u tri koraka.

NAPOMENA: U ovom postu na blogu prikazana je lekcija rečima samo za pojmove veliko  – malo. Preostale lekcije i opisi rada sa senzornim materijalima nalaze se u e-priručniku koji možete naručiti OVDE.

Razlika veliko-malo

Vaspitač od 10 kocki bira najveću i najmanju. Uzima najveću obema rukama i stavlja je ispred deteta:

„Od ove dve kocke, ova je velika. Možeš li ponoviti velika?“

Potom u ruku uzima najmanju i pokazuje detetu:

„Od ove dve kocke, ova je mala. Možeš li ponoviti mala?”

Omogućava detetu da oseti u razliku u rukama.

Vaspitač želi da produbi pojmove veliko – malo dajući naloge

„Dodaj mi malu… Sakrij veliku… Odnesi malu na moj sto… Spusti veliku na prozor…Spusti veliku na moj dlan…Stavi malu na svoju glavu”

Vaspitač postavlja obe kocke ispred deteta i pita:

„Kakva je ova kocka?” (Velika)
„Kakva je ova kocka?” (Mala)

Primena u okolini: Nakon navedene lekcije od tri koraka sledi primena u okolini. Materijal je ključ za svet. Potrebno je da dete iz pripremljene okoline pronađe primer za naučeno.

„Pronađi dva predmeta iste veličine. Pokaži mi šta je veliko a šta malo. Postavi veliku kocku kao na karticama.” (kartice br 4. u prilogu e-priručnika)

Roze kula u službi kosmičkog obrazovanja

Produbljivanje materijala

Roze kula sa završenim periodom posebne osetljivosti za čulno obrazovanje izmešta se iz dečijeg fokusa. No, evo predloga kako se može prilagoditi predškolcima koji su odškrinuli vrata kosmičkog obrazovanja.

Izvor www.wasecabiomes.org

Cosmic nest boxes u prevodu, „kosmičke kutije umetaljke“ naziv je specifičnog Montesori materijal za kosmičko obrazovanja. Ima za cilj da pomogne deci u identifikaciji sebe tj. da se ugnezdi u Univerzumu, nizom ilustracija po Montesori principu od opšteg ka pojedinačnom. Prezentovana slika Univerzuma, preko delova koji su međusobno povezani, budi kod dece osećaj da su deo nečeg velikog i važnog.

Obzirom da je originalni materijal skup i komplikovan za nabavku, koristite roze kulu kao alternativu i napravite „kosmičku kulu“. Starija deci u grupi, koja su već radila sa ovim materijalom (uzrast 5 plus) pronaći će novu tačku posebnog interesa prikazom njihovog mesta u Univerzumu, sebe na drugoj kocki.

Napomena ukoliko koristite drugačiji način prezentacije materijala

Dogodilo se par puta da sam u svojoj Montesori praksi sigurno tvrdila i radila na jedan način, a onda pronalazila kako isto to rade na malo drugačiji način. Osvestila sam ovu praksu ponajviše dok sam pisala priručnik „Istraživanje dimenzija“. Puno sam promišljala i poredila informacije, tražila originalne izvore, kako bih razumela o čemu se zapravo radi. Ponekad sam uspevala, ponekad i ne, što sam vam naglasila u e-priručniku – različite Montesori edukacije mogu dovesti do nekih nepoklapanja u praksi. Smatram da je u tim slučajevima važno da čekiramo da li se „pojava“ uklapa u Montesori principe.

Tako sam sebi napravila ček – listu u glavi, da li je nešto Montesori u prezentaciji:

 • Da li odgovara periodu posebne osteljivosti koji je tipičan za taj uzrast?
 • Da li poštuje Montesori principe od lakšeg ka težem, od konkretnog ka apstraktnom?
 • Da li je bezbedno po dete?
 • Da li se dete polarizuje dok radi?
 • Da li uči dete onom cilju koji stoji u glavnom opisu materijala?
 • Da li se obrađuje jedna osobina/kvalitet ili dete uči jedan novi pojam povezujući ga sa već poznatim (od poznatog ka nepoznatim)?

Ako čekiram u glavi da, da, da, da, da i da, verovatno je sporna razlika nastala nekom kulturološkom i društvenom odrednicom zemlje ili mesta odakle je došla drugačija praksa. I to je O.K. Oni će nastaviti po svom a ja po mom, ispoštovana je suština!

Napomena: Tekst je deo  e-priručnika „Istraživanje dimenzija“. O kakvom priručniku je reč i kako ga  naručiti pročitajte OVDE.

Fotografije su made by Katarina, specijalno za ovaj priručnik. Svako kopiranje, korišćenje i promovisanje fotografija nije dozvoljeno!

Priručnik je kreiran u doba korone, jedne vremenske odrednice koja će ostaviti trag u budućnosti. To je jedan od razloga zašto rad sa materijalom nije slikan u autentičnom Montesori okruženju. Drugi razlog: ne osećam se prijatno da delim puno fotografije sa decom. Ne verujem da su deca razvojno zrela da donesu odluku i budu izložena javnosti interneta.

Svako dobro želi vam vaš kosmički agent Tamara 😊

Podelite prilog sa prijateljima
5 2 гласови
Article Rating
Претплати се
Обавести о
guest

Ово веб место користи Акисмет како би смањило непожељне. Сазнајте како се ваши коментари обрађују.

0 Comments
Уграђене повратне информације
Погледај све коментаре